VÄLKOMMEN

  Porträttbild GK

Efter att ha verkat som konsult i företag och organisationer i ett kvarts sekel så upplever jag ett behov av att förenkla och fördjupa det som jag anser vara viktigast.

Allt mänskligt hänger samman. Delarna samskapar till det som blir helheten – resultatet.Att fördjupa den personliga medvetenheten om hur jag leder mig själv i mitt eget liv hänger intimt samman med en större medvetenhet om de sammanhang jag ingår i. En systemmedvetenhet om hur vi tillsammans kan bidra till framgång och meningsfullhet i de företag vi verkar i.

Detta är den röda tråd jag väver mina konsultinsatser utifrån.

Min vision är att när individer och grupper hyser tillit, behandlar varandra respektfullt och hittar sin egen ”inifrånstyrning” om hur man vill vara och verka så frigörs kraft, kreativitet och energi till ett samskapande och en självorganisering kring gemensamma mål.

För att få utrymme och frihet att arbeta utifrån min vision om hälsosamma företag och organisationer driver jag nu mitt eget företag GestaltKonsult och är även verksam som konsult i Norlin & Partners AB.

Min ambition är att samarbeta/samskapa tillsammans med andra konsulter som har en samsyn i värdegrund kring vad som får företag och människor att utvecklas och ha en god livskvalitet.

 

NÄRINGSLIV & LIVSNÄRING

  Jag kommer gärna ut till Er arbetsplats och berättar om min vision av vad som ger framgång och livskvalitet.
  Några teman som tas upp är:


 • ¤ Hur kan man beskriva/begripa komplexa mänskliga system.
  Bakgrund utifrån system-fält-och kaosteori.

 • ¤ Hälsofaktorer i mänskliga system.
  Vad behöver vara stabilt i en ständigt föränderlig tillvaro.

 • ¤ Hur hänger värdegrund – sinnesro – disciplin – kreativitet och resultat samman ?

 • ¤ Ledarskap – Medarbetarskap – Samskapande och resultat.
  Hur kan vi ta oss dit vi vill . Principer och spelregler.

 

Läs mer ...